این بازیگر پیشکسوت در کنار خیابان دستفروشی می کند کتاب فروشی بازیگر قدیمی تلویزیون چه حسی پیدا می‌کنید اگه جلوی در سینما چند تا کتاب روی زمین چشم شما را بگیرند اما وقتی سرتون رو بالا بیارید تا از دستفروشی که صاحب آنهاست قیمت را بپرسید، طرف به نظرتان خیلی آشنا بیاید. من شما را