گزیده ای از شعرهای کسایی مرزوی در این مطلب از ابرتازه ها گزیده ای از شعرهای کسایی مرزوی را گردآوری نموده ایم. برای بهره گیری از این مطلب با ما همراه باشید. شعرهای کسایی مرزوی ٬ سوگنامه مجدالدین ابوالحسن یا ابواسحاق کسائی مروزی از شاعران قرن چهارم و معاصر اواخر عهد سامانی و اوایل عهد غزنوی