داستان ضرب المثل کسی از توپهای خالی شما نمی ترسد ریشه ضرب المثل کسی از توپهای خالی شما نمی ترسد این مثل را در جواب تهدیدات و توپ و تشرهای تو خالی اشخاص ایراد می کند . آورده اند که …