کشف استعداد کشف استعداد
بروز استعداد و خلاقیت در دوران سالمندی به نام باغ آفرین جان و جهان بر اساس تحقیقاتی که در زمینه رشد قوای بدن انسان صورت گرفته است قوه خلاقیت و نوآوری ممکن است پس از مراحل چهل یا پنجاه سالگی در انسان ظهور پیدا کند. جین کوهن استاد روان شناسی سنین پیری در دانشگاه جورج
با بی علاقه بودن فرزندان به درس خواندن چه کنیم؟ درس خواندن ، بی علاقگی به درس خواندن ، شناخت زمینه‌های استعداد شخصی