کفش روفرشی کفش روفرشی
وسایل مورد نیاز جهت بافت کفش روفرشی : کاموا در سه رنگ مختلف از هر رنگ کاموا ۱ عدد کلاف ۱۰۰ گرمی قلاب شماره صفر ، نخ یک لا طرز بافت کفش روفرشیروفرشی : تکه زیرین روفرشی : از کلاف سبزرنگ ۴۶ دانه زنجیره ببافید. ۳ رج مدل پایه کوتاه، کنار هم قلاب بزنید. سپس
آموزش نحوه بافت کفش روفرشی آموزش بافتنی ، آموزش بافت کفش ، کفش روفرشی ، کفش روفرشی بافتنی