آموزش کف بینی, آموزش کف بینی دست, فال کف بینی ازدواج, فال کف بینی دست, کف بینی ازدواج, کف بینی تصویری, کف بینی دست آموزش کف بینی دست و تفسیر دست ها و انگشتان خواندن کف دست به عنوان کف بینی یا پیشگویی آینده شناخته شده است که در سراسر دنیا انجام می شود. کف