عامل انتشار پیامک های صیغه ۹۰ هزار تومانی مردان بسیاری را در استان های مختلف کشور سر کیسه کرد. به گزارش «خبرجنوب» ماجرا از آن جا آغاز شد که این فرد نا شناس با ارسال پیامک هایی به شماره های «۰۹۱۲ – ۰۹۱۷ – ۰۹۱۴ و ۰۹۱۵» متنی با این مضمون برای مردان ارسال می