کلید موفقیت برند زارا به نظرتان کلید موفقیت برند زارا چه بوده است؟ آیا نام آمانسیو اورتگا را شنیده اید؟ کسی که کار آفرین مرموز بوده که ثروتش به ۶۵ میلیارد دلار می رسد. اورتگا نام کسی است که برند زارا را بنیانگذاری کرده و نام این برند اسپانیایی را جهانی کرده است. او در حال