کلیسای هاکوپ و کلیسای مریم مقدس در اصفهان + تصویر کلیسای هاکوپ و کلیسای مریم مقدس از کلیساهای قدیمی اصفهان هستند