صندوق بین المللی پول با رده بندی ۱۸۴ کشور جهان از نظر میزان تورم، بلاروس را با تورم ۶۰ درصدی در رتبه نخست و ایران را با تورم ۲۵.۲ درصدی در رتبه چهارم قرار داد. همشهری آنلاین نوشت : صندوق بین المللی پول در گزارشی ۱۸۴ کشور جهان از نظر میزان تورم برآوردی در سال جاری