کم شنوایی دانش آموزان کم شنوایی ، کم شنوایی دلیلی بر عقب ماندگی تحصیلی دانش آموزان ، مشکلات شنوایی در سنین کودکی