۲۰ راهکار برای کنترل بیش فعالی کودکان بیش فعالی دارای ویژگی های بارزی است که شامل پرتحرکی، کمبود توجه و تمرکز و …میباشد