ترفند هایی با استفاده از رجیستری در ویندوز ۸ تنظیمات رجیستری ، نوار Charms bar ویندوز ۸ نکته:برای دستیابی کامل به  ترفند ها و  تنظیمات رجیستری باید ویندوز ۸ نسخه نهایی را نصب داشته باشید. بعضی از تنظیمات فقط از طریق پوسته زیری (visual under-the-hood) قابل دسترسی است و نمی توانیم آن را از محیط