محیط و عادتهای مطالعه مطالعه ، محیط مطالعه ، کنترل مکان مطالعه ، تمرکز حواس