کنسرو کردن سبزیجات ، نحوه کنسرو کردن سبزیجات ، نگهداری سبزیجات ، کنسرو کردن سبزیجات در روغن