روز جهانی کودکان قربانی خشونت ۴ ژوئن روز جهانی کودکان قربانی خشونت ، آزار کودکان دختران بیش از پسران در معرض آسیب‌های ناشی از خشونت قرار دارند در سال ۱۹۸۲ و در پی رسیدگی به وضعیت کودکان فلسطینی و لبنانی قربانی خشونت‌های اسرائیل، روز چهارم ماه ژوئن از سوی سازمان ملل به عنوان روز جهانی