روز جهانی مبارزه با کار کودکان ۱۲ ژوئن روز جهانی مبارزه با کار کودکان ، مقابله با کار کودکان فقر و ساختار خانوداه از عوامل موثر بر کار کودکان است “کودک کار” کودکی است که به یکی از اشکال کار «سبک / سخت» و «داوطلبانه / اجباری» جهت کسب درآمد و نه کسب توانمندی اشتغال