درباره پدیده چند جهانی جهان های چندگانه, چند جهانی, گسترش تورم کیهانی در این مطلب از ابرتازه ها درباره پدیده چند جهانی توضیحاتی بیان می نماییم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه باشید. پدیده چند جهانی, جهان های چندگانه برای بسیاری، دوازده ماه گذشته به نوعی ورود به جهان های موازی به حساب