خبرگزاری “یونهاب” معروف ترین خبرگزاری کره جنوبی گافی بزرگ را در گذاشتن تصویر یکی از اخبار خود مرتکب شد. تصویری که با برنامه معروف فوتوشاپ ویرایش شده و چه بسا باعث پشیمانی سازنده فوتوشاپ از کرده خود شود. ! قضیه از این قرار است که خبرگزاری رسمی کشور کره جنوبی برای خبر دیدار رئیس جمهور