آشنایی با رشته مهندسی فرماندهی و کنترل هوایی رشته مهندسی فرماندهی و کنترل هوایی ، گرایش‌ اطلاعات‌ عملیاتی