کار آمد ترین روش تمیز کردن دیوارها کار آمد ترین روش تمیز کردن دیوارها کدام است؟ تمیز کردن دیوارها به خاطر مساحت زیاد و ارتفاع بلندشان همواره کار سختی به نظر خواهد آمد. اما به هر حال حداقل سالی یک بار را باید به تمیز کردن همه دیوارها و سقف اختصاص داد. البته توصیه می کنیم