مراقبت از بچه ها نسبت به ویروس های واگیردار  ویروس های سرماخوردگی ،  بیماری های عفونی کودکان ،  سرفه در کودکان ، بیماری بین دانش آموزان