به گزارش دیلی میل : یک کارگر ساختمانی در چین که می خواست با دوست دختر خود ازدواج کند و با مخالفت والدین این دختر رو برو شده بود برای ۵ ساعت او را گروگان گرفت و بعد او را به میان شهر آورد. این گروگان گیری حدود ۵ ساعت طول کشید و این پسر