انجام کارهایی حین نماز خواندن چه حکمی دارد  باطل شدن نماز ، پرسش و پاسخ درباره نماز ، گریه کردن در نماز  ، انجام کارهایی حین نماز خواندن