چند اشتباه رایج در مورد گریه نوزاد گریه نوزاد می تواند زبان گویای او باشد که ناراحتی یا درد جسمی خود را بروز دهد یا نیازهایش را ابراز کند. در این مقاله از ابرتازه ها می خواهیم به شما کمک کنیم تا گریه نوزاد را بیشتر شناخته و از اشتباهات رایج در خصوص آن آگاه