دردناک‌ترین گزیدگی در جهان بر اساس تجربه یک دانشمند