دعای وسعت رزق و روزی رزق و روزی  ، دعای رزق و روزی ، ادا قرض و دین ، گشایش روزی