نیش و کنایه زدن به همسر در زندگی کلماتی که در حال عصبانیت به همسرتان می گویید تا مدتها پس از این لحظه او را نیش خواهد زد .   هیچ ترسی در عشق وجود ندارد عشق کامل، ترس  را فراری می دهد. پس نترس و برای تسخیر عشق، موانع و مشکلات ارتباطی را از