آموزش کاردستی گل آفتابگردان برای کودکان آموزش کاردستی گل , کاردستی گل آفتابگردان وسایل مورد نیاز ۴ مربع ۷.۵ * ۷.۵ سانتی متری ۱ مربع ۵ * ۵ سانتی متری ساقه ۳.۵ * ۱۵ سانتی متری برگ ۶ * ۴.۵ سانتی متری آموزش کاردستی گل آفتابگردان ابتدا مربع های بزرگ را به صورت بادبرنی تا