قصه کودکانه گنجشک فراموش کار داستان کودکانه, قصه برای کودکان، گنجشک فراموش کار