ضرب المثل هم از گندم ری جاماند, هم خرمای بغداد داستان ضرب المثل هم از گندم ری جاماند, هم خرمای بغداد