معمای سخت پیدا کردن صاحب گورخر معمای جالب پیدا کردن صاحب گورخر با جواب ۱۶ واقعیت زیر را در نظر بگیرید: ۱) ۵ خانه وجود دارد. ۲) انگلیسی در خانه قرمز زندگی می کند. ۳) اسپانیایی یک سگ دارد. ۴) در خانه سبز قهوه نوشیده می شود. ۵) ایتالیایی چای می‌نوشد. ۶) خانه سبز، بدون