تست هوش تصویری گونه های ماهی در عکس تست هوش تصویری با جواب, جانور دریایی, جدیدترین تست هوش تصویری, معما و تست هوش. در عکس بالا تعدادی ماهی (جانور دریایی!) داریم. می خواهیم ببینیم در مجموع چند گونه (نوع) متفاوت از این ماهی ها قابل شمارش هستند. توجه کنید کوچکی یا بزرگی، تغییری در نوع