رنگ گیاهی در فرش دکتر هرالد بومر یکی از فرش شناسان آمریکایی در مقاله‌ای که در خبرنامه فرش فروشان آمریکا منتشر کرده است، به بررسی مزایای رنگهای پرداخته که چکیده آن در پی می‌آید: اساس زیبایی رنگهای طبیعی در چیست؟ چگونه شد که ظهور رنگهای مصنوعی مجموعه رنگهای طبیعی را در صد سال گذشته برهم