همه ما احساس سبک سری، سرگیجه و سیاهی رفتن چشم را تجربه کرده ایم. در این مقاله درباره تفاوت سرگیجه و گیجی سر و دلایل ایجاد و راه های درمان آنها توضیح می دهیم. تفاوت سرگیجه و گیجی سر و دلایل ایجاد و راه های درمان زن میانسالی با شکایت از احساس سرگیجه در زمان