جزئیات فعالیت‌های مجرمانه یکی از متهمان پرونده فساد ۳هزار میلیارد تومانی که به خارج از کشور گریخته است، از سوی قاضی سراج تشریح شد. به گزارش فارس، ناصر سراج قاضی پرونده فساد ۳ هزار میلیارد تومانی درباره یکی از متهمان فراری پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی گفت: این فساد یک کار باندی بوده است. وی