بایگانی برچسب ها: ۳۰ قانون موفقیت

۳۰ قانون جهانی موفقیت

۳۰ قانون جهانی موفقیت

۳۰ قانون جهانی موفقیت : ۱ – قانون انگیزه هر چه می گویید یا انجام می دهید از تمایلات درونی، خواسته های شما سرچشمه می گیرد. پس برای رسیدن به موفقیت باید انگیزه ها را مشخص کرد تا با یک برنامه ریزی اصولی به هدف رسید. ۲ – قانون انتظار اگر با اعتماد به نفس، انتظار وقوع چیزی را در جهان پیرامونتان داشته باشید آن چیز به وقوع می پیوندد . شما همیشه هماهنگ با انتظارات تان عمل می کنید و این انتظارات بر رفتار و چگونگی برخورد اطرافیانتان تأ...

ادامه مطلب