روز ملّی مبارزه با استکبار ؛ ۱۳ آبان ۱۳ آبان روز ملی مبارزه با استکبار ، ۱۳ آبان روز دانش آموز ۱۳ آبان یادآور سه واقعه مهم در تاریخ معاصر ایران است در روز ۱۳ آبان ۱۳۵۸، دانشجویان مسلمان پیرو خط امام، لانه ی جاسوسی آمریکا را در تهران تسخیر کردند و جاسوسان آمریکایی را