بایگانی برچسب ها: 17 اکتبر روز مبارزه با فقر

روز مبارزه با فقر ؛ 17 اکتبر

روز مبارزه با فقر ؛ 17 اکتبر

روز مبارزه با فقر ؛ ۱۷ اکتبر ۱۷ اکتبر روز ریشه کنی فقر ، ۲۵ مهر ماه روز ریشه کنی فقر • فقر قصه بلند غصه ها فقر ، توان سوز و جان فرساست؛ چونان سایه دهشتناکی که روز شادکامی را به شب سیاهی پیوند می زند؛ چونان رهزنی که بی رحمانه بر زن و مرد و پیر و جوان و بزرگ و کودک هجوم می آورد و آنان را چون دژخیمی شقاوت پیشه شکنجه می کند. فقر، دزد لبخندهاست، غارتگر شادی ها، و دشمن پر خشم عاطفه ها و مهرورزی ها. فقر، سلامت سوز است و اندوه زا. فقر، قصه بلند...

ادامه مطلب