فال و طالع بینی روز شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۲  – ۱۲ اکتبر ۲۰۱۳ از صبح تا پایان شب بر شما چه خواهد گذشت؟!… فروردین: شما امروز احساس می‌کنید به شدت به دنبال آروزهای قلبی خود کشیده می‌شوید و در جستجوی زمانی برای تفریح و تجدید قوا هستید، اما هرچقدر که جلوتر می‌روید نسبت به کارتان