بایگانی برچسب ها: 26 مهر

روز تربیت بدنی و ورزش ؛ 26 مهر

روز تربیت بدنی و ورزش ؛ 26 مهر

روز تربیت بدنی و ورزش ؛ ۲۶ مهر ۲۶ مهر ماه روز تربیت بدنی و ورزش ، آثار روانی ورزشهفته تربیت بدنی همه ساله از ۲۶ مهر تا دوم آبان به منظور آشنایی جامعه با اهمیت و اثرات کاربرد ورزش در زندگی فردی و اجتماعی، اشاعه و توسعه و ترویج ورزش در خانه و خانواده و هدایت و ارشاد جامعه به ورزش های همگانی برگزار می شود. تاریخچه ورزش در ایران در میان کشورهای مشرق زمین، ایران، تنها کشوری بود که در نظام تعلیم و تربیت خود، بیشترین اولویت را به تربیت بدنی و ور...

ادامه مطلب