28 مرداد28 مرداد
۲۸ مرداد روز جهانی عکاسی روز جهانی عکاسی ، ۱۹ آگوست روز جهانی عکاسی
سالروز آتش زدن سینما رکس آبادان آتش زدن سینما رکس آبادان ، ۲۸ مرداد سالروز آتش زدن سینما رکس آبادان