روز هوای پاک ۲۹ دی روز هوای پاک ، تاریخچه نامگذاری روز هوای پاک ۲۹ دی ماه به عنوان روز هوای پاک نام‌گذاری شده است اثرات آلاینده ها بر جنین شامل عوارضی مانند وزن پایین زمان تولد، تاخیر رشد داخل رحمی و مرگ داخل رحمی است که آلاینده های منواکسید کربن، دی اکسید گوگرد و