۷ مرداد روز جهانی ببر ۲۹ ژوئیه روز جهانی ببر ، مشخصات ظاهری ببر