دسترسی دانشمندان هسته‌ای چین به ۳ برابر دمای خورشید دسترسی دانشمندان چین به ۳ برابر دمای خورشید که یک راکتور هسته‌ای در چین در درجه حرارت ۵۰ میلیون درجه کلوین (۹۹۹/۴۹ میلیون درجه سلسیوس و ۹۰ میلیون درجه فارنهایت) و برای ۱۲۰ ثانیه یک نوع پلاسما تولید کرد.