روز ثبت احوال ؛ ۳ دی ۳ دی ماه روز ثبت احوال ، تاریخ صدور اولین شناسنامه ایرانی سازمان ثبت احوال وظیفه جمع‌آوری اطلاعات و آمار جمعیتی کشور ایران را به عهده دارد سازمان ثبت احوال کشور، به دلیل در اختیار داشتن اسناد هویت و تابعیت فردی و آمارهای حیاتی، یکی از ارکان مهم حکومت