روز کارمند ۴ شهریور روز کارمند ، جایگاه کارمند در اسلام