روز ملی ایمنی دربرابر زلزله ۵ دی روز ملی ایمنی دربرابر زلزله ، منشا پیدایش زمین لرزه ۵ دی ماه سالروز وقوع زلزله بم، روز ملی ایمنی در برابر زلزله نامگذاری شده است زمین لرزه ها توسط فرآیندهای بنیادین و قدرتمند زمین شناختی که خارج از حیطه کنترل ما هستند، به وجود می‌ آیند. این