بایگانی برچسب ها: 6 دسامبر

روز جهانی مبارزه با فساد ؛ 18 آذر

روز جهانی مبارزه با فساد ؛ 18 آذر

روز جهانی مبارزه با فساد ؛ ۱۸ آذر ۶ دسامبر روز جهانی مبارزه با فساد ، ۱۸ آذر روز جهانی مبازه با فساد۹ دسامبر، از سوی سازمان ملل روز جهانی مبارزه با فساد نامگذاری شده است فساد می‌تواند در ابعاد مختلفی رخ دهد. فسادی که منافع کوچک برای اشخاص اندکی ایجاد کند، فسادی که در بعد دولت و ابعاد بزرگ روی می‌دهدو فسادی که در ساختار زندگی روزمرهٔ مردم در اجتماع رایج و گسترده است و نشانه جرایم سازمان‌یافته است. مقدمه فساد یک پدیدهء جهانی است که در هم...

ادامه مطلب