۷ تیر مصادف با روز قوه قضائیه ۷ تیر روز قوه قضائیه ، هفته قوه قضائیه ۷ تیر روز شهادت آیهالله  دکتر بهشتی، روز قوه قضائیه نامگذاری شده است قوه قضاییه به عنوان یکی از قوای سه گانه حاکم در جمهوری اسلامی ایران است که برای اعمال وظایف و اختیارات خود از ساختار خاصی برخوردار